Mekanik Tesisat

Mekanik Proje

Mekanik Tesisat Projesi için Fiyat Teklifi Al

Mekanik proje, mekanik tesisat sistemlerini uygulayabilmeyi kolaylaştırmak ve yapılabilmesini sağlamak için çizilen projelerdir. Makine ve tesisat mühendisleri tarafından günümüzde bilgisayar programları yardımıyla çizilir.

 • Sıhhı tesisat
 • Isıtma tesisatı
 • Havalandırma tesisatı
 • Soğutma-Klima tesisatı
 • Yangın tesisatı
 • Doğalgaz tesisatı gibi ana bölümlerden oluşur.

Kurumsal firma kalitesi ile Mekanik Tesisat Projelerinizi Üç Boyutlu olarak hazırlatabilirsiniz.

www.tiemech.com/mekanikproje

Mekanik tesisat alanında 10 yıllık tecrübesi ve profesyonel ekibi ile mekanik tesisat projelerinizi TieMech Mühendislik firmasına yaptırabilirsiniz.

Tesisat Mühendisliği Makina Mühendisliğinin kapsadığı ana alanlardan bir tanesi olup, aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır:

Tesisat mühendisliği, mekanik tesisat hizmetlerinde uzman, yapı teknolojisi, fonksiyonu, işletmesi ve enerji ekonomisinde deneyimli, yalıtım, ısıtma, havalandırma, iklimlendirme, soğutma, gaz, buhar, kızgın su, mutfak, çamaşırhane, yüzme havuzu, yangın, bahçe sulama, hastane ve sağlık tesisleri, otomasyon, sıhhi tesisat vb. sistemlerin hepsinde veya bir bölümünde deneyim ve hizmetleri olan; mesleki çalışmasını bunların eğitim, tasarım, danışmanlık, üretim, satış, montaj, satın alma, uygulama, test, kontrol, kabul, servise alma, işletme, bakım ve onarım vb. hizmetlerinden birinde veya birkaçında sürdüren makina mühendislerinin görev yaptığı bir uzmanlık sahasıdır

Tanımından görüleceği üzere, tesisat mühendisliği hizmetleri ısıl konfor, iç hava kalitesi ve hijyen, kısacası sağlık açısından insanları çok etkileyen yapay fiziksel çevrenin yaratılmasında en önemli girdileri sağlamaktadır. Bu fiziksel çevrenin yaratılmasında kullanılan en önemli kaynak enerji, en
önemli atık ise çevreyi kirletici (yanma gazları ve katı atıklar, evsel atıklar, proses atık ısısı gibi) bileşenlerdir.

Yarattıkları fiziksel ortamın özellikleri ve atıklarıyla, doğrudan ve dolaylı insan hayatını etkileyen söz konusu hizmetlerin verilişinde, potansiyel risklerin azaltılmasını sağlayacak kurumsal yapıların incelenmesi bu projenin temelini oluşturmaktadır. Bu maksatla ABD, Avrupa ve Türkiye
uygulamalarının mevcut durumları incelenmiş ve bu bölümde özetlenmiştir.

Mekanik Proje Türkiye’de Tesisat Mühendisliği alanında Uzman Mühendis

Makina Mühendisleri Odası 38. Dönem Yönetim Kurulu, önceki Oda Genel Kurulunun kendisine verdiği görev ve yetki doğrultusunda 26 Haziran 2001 tarihinde “Mekanik Tesisat Hizmetleri Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliği’ni, 31 Temmuz 2001 tarihinde “Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliği’ni yayınlayarak, Türkiye’de Tesisat Mühendisliği alanında Uzman Mühendis Belgelendirme çalışmalarını başlatmıştır. Her iki yönetmelik Resmi Gazetenin 22.11.2001 tarih ve 24591 sayılı baskısında yayınlanmıştır (Ek 19 ve Ek 20). Genel olarak tanımlamak gerekirse, bu
yönetmeliklerle “başvuru şartları belli, zorunlu eğitime tabi, ölçülen(sınavlı) yeterliliğe dayalı, yetkileri tanımlanmış bir lisans (sertifika / belgelendirme)” kurumu yaratılmıştır ve daha sonraki yıllarda da geliştirilmiştir (Ek 21).

Bu kurum Tesisat Tasarım Mühendisliği Uygulamalarında 2001 yılından 2012 yılına kadar yasal bir gereklilik olarak görev yapmış, Tesisat mühendisliği alanında MMO tarafından yaklaşık 70.000 belge verilmiştir. Ancak 3 Nisan 2012 ve 14 Nisan 2012 tarihinde Resmi gazetede yayınlanan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği ile Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nde yapılan değişikliklerle uygulamanın mühendislik pratiğindeki zorunluluk yasal desteği, Meslek Odalarının proje denetim yetkisi ile birlikte ortadan kalkmıştır (Ek 22).

İlgili yönetmeliklerin yayınlandığı günden 2013 yılı sonuna kadar, MMO Uzmanlık Belgeleme çalışmaları kurumsal yapıda da geliştirilmiştir.

2001 -2012 tarihleri arasında yasal bir zorunluluk olarak MMO tarafından sürdürülen ancak Nisan 2012 tarihinden bu yana gönüllük talebine bağlı olarak devam eden Uzman Mühendislik uygulamasının, Ek 17 ve Ek 23’den yapılan bir özeti aşağıda sunulmuştur.

Tesisat mühendisliği mekanik tesisat
Mekanik Proje Tanım

Mekanik tesisat alanında bilgi ve deneyime sahip, bu konuda Makine Mühendisleri Odası (MMO) tarafından açılmış sınavlarda başarılı olmuş, MMO üyesi Makine Mühendisi “Uzman Mühendis” olarak tanımlanmaktadır.


Mekanik Proje Amaç

Uzman mühendislik kavramı ile amaç (a) Ülke ve toplum yararları doğrultusunda kaliteli, sağlıklı,konforlu, güvenli ve ekonomik yapıları gerçekleştirecek, (b) Mekanik tesisat hizmetlerinin üretilmesinde ve denetlenmesinde görev alacak, (c) Ulusal ve uluslar arası bilimsel çalışmaları ve yeni gelişmeleri takip edebilecek ve (d) Mesleki etik kurallara uygun olarak çalışacak Makine Mühendislerini tanımlamaktır.


Mekanik Proje Kapsam

Uzman Mühendislik belgesi “Mekanik Tesisat Mühendisliği” alanında ve aşağıda belirtilen “Dar Kapsamlı Mekanik Tesisat Mühendisliği” konularında MMO tarafından verilmektedir.

a) Mekanik Tesisat Uzman Mühendis Belgesi:

Belge sahibi makine mühendisi sıhhi tesisat, ısı yalıtımı, ısıtma tesisatı başlıklarıyla tanımlanan mekanik tesisat hizmetlerini yapmaya yetkilidir. Bu belge sahibi makine mühendisi, uzmanlık kapsamını “”Dar Kapsamlı Mekanik Tesisat Uzman Mühendis Yetki Belgeleri” alarak artırabilmektedir.

b) Dar Kapsamlı Mekanik Tesisat Uzman Mühendis Yetki Belgesi:
Dar kapsamlı mekanik tesisat uzman mühendis yetki belgesi konuları aşağıdaki gibidir:

 1. Doğalgaz tesisatı
 2. Asansör avan proje hazırlama
 3. Havuz tesisatı
 4. Sanayi tipi çamaşırhane tesisatı
 5. Sanayi tipi mutfak tesisatı
 6. Medikal gaz tesisatı
 7. Otomatik kontrol
 8. Klima tesisatı
 9. Kızgın su tesisatı
 10. Basınçlı hava tesisatı
 11. Buhar tesisatı
 12. Soğutma tesisatı
 13. Arıtma tesisatı
 14. Havagazı tesisatı
 15. LPG tesisatı
 16. Havalandırma tesisatı
 17. Yangın tesisatı

Yukarıda belirtilen konuların bir veya birkaçında belge sahibi makine mühendisi, belgede belirtilen konu veya konularda mekanik tesisat hizmetlerini yapmaya yetkili olmaktadır.

Yukarıda tanımlanan “Dar Kapsamlı Mekanik Tesisat Uzman Mühendis Yetki Belgesi” konuları günün gelişen koşullarına uygun olarak Makine Mühendisleri odası tarafından artırılabilmektedir.

Mekanik Proje Zorunluluklar


3194 sayılı İmar Kanununun 28. ve 38. Maddeleri uyarınca, bu raporun 6. bölümünde sunulan mekanik tesisat hizmet alanları kapsamında yapıda yapılacak her proje için uzman mühendis onayı istenmektedir.
Tesisatın büyüklüğü veya bina kullanım durumuna göre hangi yapılarda uzman mühendis onayına ihtiyaç duyulduğu ise 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun’un 1. maddesinde verilmektedir.

Mekanik Proje Başvuru


• Mekanik Tesisat Uzman Mühendis Belgesi almak için sadece MMO üyesi olan Makina Mühendisleri başvurabilirler.
• Başvurularda lisans eğitimi alınan okulun akreditasyonu söz konusu değildir.
Mekanik Tesisat Uzman Mühendis Belgelendirme Koşulları:

 1. ODA tarafından merkezi düzeyde açılan yapı üretim sürecinde geçerli olan yasalar, KHK‘ler, tüzük, yönetmelik ve genelgeler konularında bilgilendirme seminerlerine katılmış olmak.
 2. Mekanik tesisat uzman mühendis belgesi için ısı yalıtımı, sıhhi tesisat, ısıtma tesisatı konularında en az bir yıl süre ile tasarım-uygulama deneyimi kazanmış olmak. Uzman mühendis belgesi almak üzere başvuranların deneyim kazanmak üzere çalışma yaptıkları iş yerlerinde uzman mühendis belgesine sahip en az bir makina mühendisi
  çalışması zorunludur. Uzman mühendis adayları deneyim çalışmasına başlamadan önce çalışacakları işyerlerini ve o kuruluştaki uzman mühendis isimlerini MMO’ ya bildirir. Uzman mühendis adayından istenen belgeler EK-1’ de verilmiştir. Burada en önemli kriter SGK kayıtları olmaktadır. 1 yıl sonunda EK-2’ de verilen MEKANİK
  TESİSAT TASARIM VE UYGULAMA DENEYİMİ TAKİP FORMU adaydan istenmektedir. Bu formun sonunda firma yetkilisinin kaşesi ve imzası da bulunmaktadır. Böylece stajyer çalıştıran uzman mühendisin onayı da alınmış olmaktadır.
 3. MMO tarafından merkezi düzeyde açılan sınavlara katılmak ve başarılı olmak.

• Dar kapsamlı mekanik tesisat uzman mühendis belgelendirme koşulları:

 1. MMO tarafından Meslek İçi Eğitim Merkezi (MİEM) aracılığıyla merkezi düzeyde açılan eğitim programlarına katılmış olmak.
 2. MMO tarafından yukarıdaki konularla ilgili olarak merkezi düzeyde açılan sınavlara katılmak ve başarılı olmak.
Mekanik Proje Belge süresi
 1. Uzman mühendis belgelerinin geçerlilik süresi her yıl onaylanmak kaydıyla alındığı tarihten itibaren 5 yıldır. 5 yıl sonunda belge uzatımı için bir kriter veya sınav şartı aranmamaktadır. Bu sürenin amacı mühendise verilen belge üzerindeki yıllık vizeleme alanlarının (kutucuklarının) 5 adet olmasından ve 5 yıl sonunda bu alanların
  dolmasından dolayıdır. Aynı araç ruhsatlarındaki muayene alanlarının dolması neticesinde belgenin yenilenmesi gibi bir yenileme işlemidir. Mühendis belgeyi oda merkezine göndermekte, 5 adet vize kutucuğunun bulunduğu yeni belge kendisine yeniden verilmektedir.
 2. TMMOB Makine Mühendisleri Odası Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliğinde belge vize ve yenileme işlemi yaptırmak isteyen belge sahibi bir yıllık dönem içerisinde uzmanlık konularına göre belirli miktarda kredi toplamak zorundadır. Krediler, mesleki faaliyet, meslek içi eğitim, mesleki etkinlik ve akademik unvan ve benzeri alanlara göre verilir. Kredi miktarları ve kredilendirme kriterleri OYK tarafından belirlenir. Dönem sonunda belirlenen miktarda kredi toplayamayan belge sahibinin belgesine vize ve yenileme işlemi yapılmamaktadır. Son yapılan yasa değişikliği ile belge vize ve yenileme işlemi son bulmuştur.

Mekanik tesisat hakkında diğer yazılarımıza linkten göz atabilirsiniz.

One Response

 1. said denizoglu Haziran 6, 2021

Join The Discussion

%d blogcu bunu beğendi: